Xây dựng loạt chính sách triển khai tiền lương mới

Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 
Xây dựng và triển khai đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định về chế độ tiền lương từ ngày 1-7-2024 - Ảnh: N.TR.

Xây dựng và triển khai đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định về chế độ tiền lương từ ngày 1-7-2024 – Ảnh: N.TR.

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể của nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị, các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến cải cách tiền lương. 

Đồng thời bảo đảm việc xây dựng và triển khai đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định về chế độ tiền lương từ ngày 1-7-2024.

Theo đó, kế hoạch nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương; thống nhất nhận thức, đồng thuận trong cán bộ, công chức, người lao động… 

Báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục chức danh, chức vụ tương đương làm căn cứ thực hiện chính sách tiền lương mới.

Cụ thể, xây dựng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong lực lượng vũ trang. Rà soát sắp xếp các chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục Bộ Chính trị ban hành tại kết luận số 35. 

Mục tiêu nhằm bảo đảm kế thừa, ổn định trong tổ chức bộ máy; chỉ điều chuyển những vị trí thực sự bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm nhiều chức vụ thì lấy chức vụ cao nhất để xác định chức danh tương đương.

Xây dựng tờ trình về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, tác động khi cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới.

Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bao gồm, ba bảng lương và phụ cấp; hoàn thiện quy định về cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp với chế độ tiền lương mới.

Xây dựng nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Xây dựng quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Xây dựng nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên ngành tòa án, kiểm sát và kiểm toán.

Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới theo thẩm quyền được giao tại quyết định của Ban Bí thư, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới.

Bên cạnh đó, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chính sách tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp. 

Bao gồm: Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia; ban hành nghị định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước.

Một nội dung khác của kế hoạch là tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định tại quyết định của Ban Bí thư, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới.

Kế hoạch triển khai thực hiện cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách chính sách tiền lương.

Theo Ngọc An

https://tuoitre.vn/xay-dung-loat-chinh-sach-trien-khai-tien-luong-moi-20240205102904669.htm

345 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết