Từ 1-7 có 9 loại phụ cấp tiền lương mới

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1-7-2024.

 
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tăng lương từ 1-7 - Ảnh: HÀ QUÂN
 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tăng lương từ 1-7 – Ảnh: HÀ QUÂN

Phản hồi ý kiến người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới, áp dụng từ 1-7, căn cứ theo nghị quyết 27 năm 2018 của trung ương.

9 loại phụ cấp tiền lương mới thế nào?

Theo bộ, nghị quyết 104 ngày 10-11-2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 nêu nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương từ tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Nghị quyết cũng nhắc tới điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ 1-7-2023, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Với cải cách tiền lương, khu vực công sẽ bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương. Mức lương cơ bản được xây dựng bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Đối với nghị quyết 27, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1-7-2024. 

Đó là các loại phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, khu vực, lưu động, trách nhiệm công việc, ưu đãi theo nghề, áp dụng đối với lực lượng vũ trang, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và phân loại đơn vị hành chính/phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Cũng theo nghị quyết 27, việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

 

Các phụ cấp tiếp tục áp dụng gồm phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Trong khi đó, nghị quyết nêu gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Lương giáo viên được cải cách ưu tiên khi tăng lương từ 1-7 - Ảnh: HÀ QUÂN

Lương giáo viên được cải cách ưu tiên khi tăng lương từ 1-7 – Ảnh: HÀ QUÂN

Chính sách đặc thù cho ngành y, giáo dục

Nghị quyết 27 cũng nêu có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước như giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường…

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức), phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ), phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản), phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Có quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Nghị quyết nhấn mạnh việc khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỉ lệ chi thường xuyên của UBND cấp xã.

Đồng thời, quy định số lượng tối đa người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở đó, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể chức danh hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc, song phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Theo Hà Quân

https://tuoitre.vn/tu-1-7-co-9-loai-phu-cap-tien-luong-moi-20240510110229917.htm

7,772 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết