TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020) của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2018 – 2020 theo các chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh; xác định một số chỉ tiêu để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận, chăm lo phát triển đồng bào dân tộc một cách toàn diện về kinh tế – xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, từng bước rút ngắn khoản cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng, đảm bảo quốc phòng – an ninh và nâng cao chât lượng dân số, nguồn lực trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới.

Thời gian thực hiện từ năm 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 và đối tượng: đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Phan Thiết chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Dân tộc tổng hợp) để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định./.

 

Theo LT.Tín (Cổng thông tin điện tử Bình Thuận) 3957 KHUB

1,258 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết