Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND tỉnh

về việc cho ý kiến các Tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. 5. nghi quyet so 77_NQ-HĐND.doc Theo https://hdnd.binhthuan.gov.vn
969 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết