Nghị quyết Về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân

Nghị quyết Về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện. 11. nghi quyet so 82_2019-NQ-HĐND.doc Theo https://hdnd.binhthuan.gov.vn
1,042 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết