Kế hoạch mới sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã, sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

 
Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2024 được ban hành - Ảnh: VGP
 

Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2024 được ban hành – Ảnh: VGP

Việc ban hành kế hoạch hoạt động này nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo, hoàn thành công tác sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 và nghị quyết 117 của Chính phủ.

Việc sắp xếp phải bám sát kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của Chính phủ. Phân công hợp lý, cụ thể trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình hoạt động.

Địa phương xây dựng đề án để thẩm định, phê duyệt

Đồng thời, bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo hiệu quả, kịp thời, tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Theo kế hoạch hoạt động vừa được ban hành, Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo, Bộ Nội vụ, các báo cáo, văn bản đôn đốc, phối hợp thực hiện liên ngành thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Tổ chức họp và báo cáo định kỳ hoạt động, giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ban Chỉ đạo giao Bộ Nội vụ thực hiện việc xây dựng hồ sơ, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong đó có việc chỉ đạo các địa phương căn cứ vào phương án tổng thể sắp xếp đã được cho ý kiến để hoàn thiện hồ sơ, đề án sắp xếp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thẩm định liên ngành với hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính của từng địa phương, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện sắp xếp, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các địa phương sẽ được tổng hợp để gửi về các bộ, cơ quan trung ương có liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

Trong quá trình giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các địa phương, nếu có nội dung phức tạp, còn ý kiến khác nhau, liên quan đến lĩnh vực quản lý của nhiều bộ, ngành hoặc vượt quá thẩm quyền thì các bộ, ngành kịp thời báo cáo trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, giải quyết nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Lập đoàn khảo sát, kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện

Theo kế hoạch, thành viên Ban Chỉ đạo chủ trì tổ chức các đoàn khảo sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại các địa phương được phân công; tham gia đoàn khảo sát gồm các bộ ngành liên quan. Khảo sát sẽ tập trung vào hiện trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thực hiện sắp xếp, kiểm tra tình hình và đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện.

Kế hoạch thực hiện cũng giao các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong thực hiện sắp xếp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đội ngũ cán bộ công chức; thực hiện thi đua, khen thưởng sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, các địa phương thực hiện tổ công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương không quyết liệt, có biểu hiện né tránh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Theo Ngọc An
https://tuoitre.vn/ke-hoach-moi-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa-se-xem-xet-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-20240314081538099.htm 
309 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Bạn cần biết

Cổng thông tin Chuyển đổi số Bình Thuận

Chuyển đổi số

Thông tin cần biết