HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ CHUYÊN ĐỀ QUÝ II

Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề quý II năm 2024 về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề “Thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Vũ – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; cán bộ chủ chốt ở các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã thông tin những nét nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, khu vực và nội dung chính trong tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.  Cuốn sách của Tổng Bí thư đã tổng kết tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, đặc biệt là những thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nội dung tác phẩm đã thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, thể hiện trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam, đó là: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn. Tác phẩm là kim chỉ nam về đường lối, chủ trương của Đảng trong công tác đối ngoại, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

 Bên cạnh đó, tác phẩm có giá trị vô cùng to lớn đối với công tác đối ngoại, ngoại giao của nước ta. Bởi đây là công trình đầu tiên mang tính hệ thống, tập hợp những phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới. Những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ  đạo của Tổng Bí thư được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ  đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức  thuyết phục, khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Đảng đối với công tác đối ngoại trên cả 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Theo Nguyên Thuận – Hữu Tường – Lâm Khoa

278 views

Chương trình Giữ trọn lời thề

Bảng giá quảng cáo và dịch vụ 2024

Chương trình Phát thanh

Quảng cáo

Thông tin cần biết